Luật thuế thu nhập cá nhân

Luật thuế thu nhập cá nhân

Thông Tư số 160/2009/TT-BTC

Thông Tư số 160/2009/TT-BTC

HƯỚNG DẪN MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2009 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 32/2009/QH12 NGÀY 19/6/2009 CỦA QUỐC HỘI
Thông Tư 176/2009/TT-BTC

Thông Tư 176/2009/TT-BTC

Căn cứ Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân