Luật thuế xuất nhập khẩu

Luật thuế xuất nhập khẩu

Mức thuế suất của biểu thuế xuất khẩu

Mức thuế suất của biểu thuế xuất khẩu

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005;Căn cứ Nghị quyết số 71/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới của nước...
Chi tiết mã số mặt hàng thuộc nhóm 73.08 trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và hướng dẫn

Chi tiết mã số mặt hàng thuộc nhóm 73.08 trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và hướng dẫn

CHI TIẾT MÃ SỐ MẶT HÀNG THUỘC NHÓM 73.08 TRONG BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI VÀ HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI HÀNG HOÁ
hông Tư 188/2009/TT-BTC

hông Tư 188/2009/TT-BTC

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/06/2005; Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế